các kỹ năng, bí quyết sống khỏe và các thông tin về dinh dưỡng, giáo dục lối sống lành mạnh